สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 55

ประจำเดือน กรกฎาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 80

ประจำเดือน กรกฎาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 50

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จดหมายข่าว ปีที่ 9 ฉบับที่ 69

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 53

ประจำเดือน พฤษภาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 10 ฉบับที่ 78

ประจำเดือน พฤษภาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 49

ประจำเดือน มกราคม

จดหมายข่าว ไตรมาสที่1/2561

ประจำเดือน มกราคม

จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 54

ประจำเดือน มิถุนายน

จดหมายข่าว ปีที่ 9 ฉบับที่ 73

ประจำเดือน มิถุนายน

จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 51

ประจำเดือน มีนาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 9 ฉบับที่ 70

ประจำเดือน มีนาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 52

ประจำเดือน เมษายน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน (ฉ.ฉ.-ฉ.ป.) 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร