สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่สาขาคลองขลุง

นางพเยาว์ เพ็งศิริ

(ผู้จัดการสาขาคลองขลุง)

นางพิศมัย ชินวัชร์ชยังกูร

(รองผู้จัดการสาขาคลองขลุง)

นางวีรนันท์ หมู่พยัคฆ์

(เจ้าหน้าที่งานการเงิน)

นางสาววรานันท์ รังค์สุข

(เจ้าหน้าที่งานประมวลผล)

นางมยุรี แป้นพุดเย้น

(เจ้าหน้าที่งานสินเชื่อ)

นายดลวัฒน์ นุชทรวง

(พนักงานขับรถ)

นายอาทิตย์ โสจันทึก

(นักการภารโรง)

นางสายทอง ทองสุพรรณ

(แม่บ้าน)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร