สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่

นางมลชลีณา กิตติขจร

(ผู้จัดการ)

นางสาวสุนี ฉัตรทิวาพร

(รองผู้จัดการ)

นางอัจฉราพร คำพุฒ

(รองผู้จัดการ)

นางสุกัญญา อุชชิน

(หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ)

นางรวิภา ตั้งสถิตย์

(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

นางกัญญา คงอรุณ

(หัวหน้างานการเงิน)

นางสาวพลอยพิมุกต์ น่วมอินทร์

(หัวหน้าฝ่ายประมวลผล)

นางธัญญ์ชยา รัตนศักดิ์นิธิ

(หัวหน้างานบัญชี)

นางสาวสุนีย์ พฤทธิพงศ์กุล

(หัวหน้าอาคารสถานที่)

นายบำรุงชัย ไพโรจน์

(เจ้าหน้าที่งานประมวลผล)

นายจิรรัชต์ ดาวเรือง

(เจ้าหน้าที่งานประมวลผล)

นางนภาพร ตันติกุล

(เจ้าหน้าที่งานสินเชื่อ)

นางสมปอง ฉายอรุณ

(เจ้าหน้าที่งานสินเชื่อ)

นางสาวนันทรัตน์ ไชยชนะ

(เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)

นางสาวศริญญา อำไพวัชรากุล

(เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป)

นางสาวปุญญาพัทธ์ อินทร์สำเภา

(เจ้าหน้าที่งานบัญชี)

นางสาวศุภรดา วาอุทัศน์

(เจ้าหน้าที่งานการเงิน)

นางสาวปัทมาภา นิลรัตน์

(เจ้าหน้าที่งานการเงิน)

นายชินวัฒน์ อึ้งชัยพงษ์

(เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สสก.)

นางสาวเกษมณี ศรีผง

(เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สสอค.)

นางสาวปฏิมาพร สนิทพจน์

(เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สส.ชสอ.)

นายณรงค์ เงินทอง

(พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร))

นายพิเชษฐ์ แย้มยิน

(พนักงานขับรถ)

นายเดชณรงค์ สร้อยยังสุข

(นักการภารโรง)

นางสมหญิง แขเกษม

(แม่บ้าน)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร