สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
คณะกรรมการอำนวยการ

นายตลับ เพชรรัตน์

(ประธานกรรมการ)

นายดำรงค์ เฉยปัญญา

(รองประธานกรรมการคนที่ 1)

นายสมบัติ กาญจนะ

(รองประธานกรรมการคนที่ 2)

นายวิชัย นาคสีหมอก

(กรรมการ)

นายชาญ ขวัญมุข

(กรรมการ)

นายสมศักดิ์ นิลสนธิ

(กรรมการ/เลขานุการ)

นายณรงค์ ตระกูล

(กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาณุการ)

นายนพพร มากคงแก้ว

(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร