สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วันที่ : 9 ตุลาคม 2560 อ่านแล้ว : 47

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 อ่านแล้ว : 213

ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ตามที่สหกรณ์ฯได้ดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว

วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 อ่านแล้ว : 128

ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 - 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 - 2562

วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 อ่านแล้ว : 94

สรุปผลโครงการสัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2560

สรุปผลโครงการสัญจรพบสมาชิก ตั้งแต่ 1 พ.ค. ถึง 30 ก.ย. 60

วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 อ่านแล้ว : 73

ประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยลงคะแนนที่ 11-12

ประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยลงคะแนนที่ 11-12

วันที่ : 28 กันยายน 2560 อ่านแล้ว : 156

เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำปี 2561

ยื่นเรื่องเสนอบริการมายังสหกรณ์ฯภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

วันที่ : 20 กันยายน 2560 อ่านแล้ว : 102

โครงการจัดระบบการเงินให้แก่สมาชิก (สจ) รอบที่ 2

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ต.ค. ถึง 30 พ.ย. 2560

วันที่ : 20 กันยายน 2560 อ่านแล้ว : 207

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 - 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 - 2562

วันที่ : 20 กันยายน 2560 อ่านแล้ว : 189

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561 - 2562 และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561 - 2562 และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

วันที่ : 20 กันยายน 2560 อ่านแล้ว : 177
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร