สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

ชี้แจงข้อเท็จจริงผลจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์

วันที่ : 12 ธันวาคม 2560 อ่านแล้ว : 47

โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภาวะความเดือดร้อนฯ( กู้เงินปันผล )

ให้กู้รายละไม่เกินร้อยละ 70 ของยอดเงินปันผลปี 2560

วันที่ : 6 ธันวาคม 2560 อ่านแล้ว : 214

กำหนดการ สัมมนาผู้แทนสมาชิกและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 อ่านแล้ว : 130

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 อ่านแล้ว : 332

แจ้งการโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีสมาชิกสหกรณ์ฯ

เปลี่ยนแปลงการโอนเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 อ่านแล้ว : 1529

การหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสก.

หักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน สสก. จำนวนเงิน 2,000 บาท หรือจำนวน 4,000 บาท (กรณีสมัครให้คู่สมรส)

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 อ่านแล้ว : 729

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วันที่ : 9 ตุลาคม 2560 อ่านแล้ว : 241

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 อ่านแล้ว : 515

ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ตามที่สหกรณ์ฯได้ดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว

วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 อ่านแล้ว : 245

ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 - 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 - 2562

วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 อ่านแล้ว : 169
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร