สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
ลำดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาจัดกิจกรรม
1 อบรมผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว.13 6 มีนาคม 2559 7 มีนาคม 2559
2 โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่ 19 มีนาคม 2559 19 มีนาคม 2559
3 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก 27 มีนาคม 2559 27 มีนาคม 2559
4 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 9 เมษายน 2559 10 เมษายน 2559
5 การศึกษาดูงานต่างประเทศของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 29 เมษายน 2559 6 พฤษภาคม 2559
6 โครงการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2559 20 พฤษภาคม 2559 22 พฤษภาคม 2559
7 ใบเสร็จประจำเดือนพฤษภาคม 26 พฤษภาคม 2559 26 พฤษภาคม 2559
8 ใบเสร็จประจำมิถุนายน 2559 27 มิถุนายน 2559 27 มิถุนายน 2559
9 เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 2559 13 สิงหาคม 2559 13 สิงหาคม 2559
10 ใบเสร็จประจำเดือนสิงหาคม 2559 26 สิงหาคม 2559 26 สิงหาคม 2559
11 จัดทำยอดเรียกเก็บประจำเดือน 2 กุมภาพันธ์ 2560 1 มกราคม 2513
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉินปกติ-ATM 5.85
สามัญหุ้น 5.85
สามัญรายวัน 5.85
สามัญสวัสดิการ 5.85
สามัญประนอมหนี้ 5.85
กู้พิเศษ 5.85
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร