สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร หน่วยงาน วันที่เพิ่มข้อมูล ดาวน์โหลด
1 ใบคำขอกู้เงินปันผล งานสหกรณ์ 5 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
2 หนังสือแจ้งความประสงค์ งานสหกรณ์ 19 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด
3 ใบสมัครสมาชิกสามัญ งานสหกรณ์ 7 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
4 ใบคำขอกู้เงินปันผล งานสหกรณ์ 6 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
5 ใบคำขอกู้สามัญ งานสหกรณ์ 6 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
6 ใบคำขอกู้เงินฉุกเฉิน งานสหกรณ์ 6 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
7 คำขอและหนังสือกู้เงินประเภทฉุกเฉินเพื่อชำระหลักประกันความเสี่ยง งานสหกรณ์ 16 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด
8 ใบสมัคร ส.ส.ก. กอง2 งานสหกรณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เงินกู้ (Loan)
ฉุกเฉิน (ฉ.ฉ.-ฉ.ป.) 5.75
สามัญหุ้น 5.75
สามัญรายวัน 5.75
สามัญสวัสดิการ 5.75
สามัญประนอมหนี้ 5.75
กู้พิเศษ 5.75
เงินฝาก (Deposit)
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ -
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 620-6-00504-6
คลองขลุง 621-6-00984-2
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 203-1-02680-9
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 309-3-03893-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 309-0-38067-0
ธนาคารออมสิน (GSB)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
กำแพงเพชร 0-5085136048-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY)
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
กำแพงเพชร 170-0-01188-1

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร